TT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Mua hóa đơn lẻ
Tải về
Tài chính chung
2 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh
Tải về
Tài chính chung
3 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
Tải về
Tài chính chung
4 Mua quyển hóa đơn
Tải về
Tài chính chung
5 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết
Tải về
Tài chính chung
6 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
Tải về
Tài chính chung
7 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
Tải về
Tài chính chung
8 Quyết định thanh lý tài sản công
Tải về
Tài chính chung
9 Quyết định bán tài sản công
Tải về
Tài chính chung
10 Quyết định điều chuyển tài sản công
Tải về
Tài chính chung
11 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Tải về
Tài chính chung
12 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước
Tải về
Tài chính chung
13 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
Tải về
Tài chính chung
14 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công
Tải về
Tài chính chung
15 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Tải về
Tài chính chung
16 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư
Tải về
Tài chính chung
17 Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
18 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
19 Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
20 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
21 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
22 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
23 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở; Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tin học Thống kê. Tài chính chung
24 Thủ tục xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời.
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý Giá- Công sản, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
25 Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở; Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý Giá- Công sản. Tài chính chung
26 Thủ tục xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian ........
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý Giá- Công sản, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
27 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
28 Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
29 Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
30 Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung