TT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
2 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
3 Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
4 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
5 Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
6 Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
7 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở; Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tin học Thống kê. Tài chính chung
8 Thủ tục xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời.
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý Giá- Công sản, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
9 Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở; Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý Giá- Công sản. Tài chính chung
10 Thủ tục xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian ........
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý Giá- Công sản, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
11 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
12 Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
13 Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung
14 Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
Tải về
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở, Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài chính chung