Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên (15:43 | 25/06/2019)

Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên (15:43 | 25/06/2019)

Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên


Dự thảo Quy định mức chi hỗ trợ công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường (15:32 | 28/05/2019)

Dự thảo Quy định mức chi hỗ trợ công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại hộ gia định cùng nguồn nước bị ô nhiễm hàng năm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


Dự thảo Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương (09:58 | 28/05/2019)

Dự thảo Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thái NguyênV/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã... (16:59 | 08/05/2018)

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã...


V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh: Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã.. (16:48 | 08/05/2018)

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh: Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã..

V/v cho ý kiến vào dự thảo mức chi công tác phí, chi hội nghị (09:02 | 04/08/2017)

V/v cho ý kiến vào dự thảo mức chi công tác phí, chi hội nghị
Trang  << | < | 1 | 2 | > | >> |  Về đầu trang