V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã... (16:59 | 08/05/2018)

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã...

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã... (16:59 | 08/05/2018)

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã...


V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh: Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã.. (16:48 | 08/05/2018)

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh: Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã..

V/v cho ý kiến vào dự thảo mức chi công tác phí, chi hội nghị (09:02 | 04/08/2017)

V/v cho ý kiến vào dự thảo mức chi công tác phí, chi hội nghịTrang  << | < | 1 | > | >> |  Về đầu trang