Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII).

17:27 | 19/07/2018

Ngày 16/7/2018, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII). Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, báo cáo viên chính của Hội nghị; đồng chí Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy Sở và toàn bộ các đồng chí là Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính và Công ty TNHH NN Một thành viên Xổ số Thái Nguyên.

Đ/c Hoàng Anh Trung quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản

 của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã nêu rõ ý nghĩa và sự cần thiết của Hội nghị lần này; đồng thời quán triệt nghiêm túc học tập và nghiên cứu sâu những nội dung, giá trị, ý nghĩa của các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, và người lao động trong Đảng bộ Sở; tạo sự quyết tâm cao và thống nhất trong toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Sau khi học tập nghị quyết, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên phải viết bản thu hoạch. Bản thu hoạch cần phải thể hiện được nhận thức của cá nhân đối với từng Nghị quyết đã được Trung ương ban hành; liên hệ với tình hình thực tiễn của đơn vị và vị trí công tác của cá nhân; trên cơ sở đó kiến nghị những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt từng nghị quyết của hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Hình ảnh tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí báo cáo viên Hoàng Anh Trung giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm:

 

- Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Trong đó, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá. Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

 

- Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

 

- Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

 

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.


Hội nghị kết thúc 17h00.


Văn Khanh

Các nội dung khác