Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)

16:49 | 10/01/2018

Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2018, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.

Đến dự và truyền đạt các nội dung của Nghị quyết có Đồng chí Hà Minh Lợi- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Hà Minh Lợi- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 04 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Hội nghị đã được nghe vàtiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng, triển khai vào thực tế công tác.Trên cơ sở đó, Đảng bộ Sở Tài chính đãxây dựng chương trình hành động với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, từ đó phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan, đơn vị quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết. Trong đó chú trọng  thực hiện một số nội dung sau:

- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, các Chi bộ, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyền truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong đảng, cơ quan, đơn vị. Rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan để xây dựng kế hoạch, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối gắn với cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả.Trong quá trình thực hiện phải thận trọng, kiên quyết, không vì sắp xếp lại bộ máy mà ảnh hưởng tới kết quả công tác chuyên môn. Trước khi thực hiện sắp xếp phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, phải đặt yêu cầu công việc và lợi ích của tập thể lên trên lợi  ích cá nhân.

- Thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với việc nghiên cứu sâu các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để chủ động tham mưu cho lãnh đạo cơ quan các giải pháp đồng bộ, hiệu quả.Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, việc giám sát, kiểm tra, quản lý tốt tình hình tài chính của các đơn vị là một nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa then chốt.

- Tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên công chức, người lao động nhận thức sâu sắc việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và chính sách dân số trong tình hình mới, đó là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cá nhân và của cả hệ thống chính trị...

Hình ảnh tại hội nghị

Sau buổi học tập Nghị quyết Trung ương 6 ( khóa XII), Đảng bộ Sở Tài chính đã quán triệt các chi bộ xây dựng kế hoạch hành đồng, đồng thời mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và nộp về đảng bộ Sở theo quy định./.


Thành Long

Các nội dung khác