Vai trò của Đảng ủy Sở Tài chính trong lãnh đạo công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

07:56 | 14/11/2019

Đảng bộ Sở Tài chính là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đảng bộ gồm có 5 chi bộ, 83 đảng viên. BCH Đảng bộ gồm 7 đồng chí đều có trình độ cao cấp lý luận chính trị và trình chuyên môn là thạc sỹ, UBKT gồm 03 đồng chí, trong đó Chủ nhiệm UBKT là phó Bí thư Đảng ủy. Đảng ủy Sở là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ Sở, lãnh đạo cơ quan Sở Tài chính hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản Nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của Pháp luật. Lãnh đạo toàn diện các hoạt động của các tổ chức đoàn thể cơ quan.

Ảnh minh họa
Đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong tổ chức và hoạt động mỗi cơ quan, đơn vị, là người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp.  Xác định tầm quan trọng, vai trò của công tác cán bộ trong tình hình mới, Đảng ủy sở Tài chính luôn xác định thực hiện tốt công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.Trong thời gian qua, Đảng ủy Sở tập trung thực hiện các nội dung sau:

Tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của đội ngũ Bí thư, cấp ủy các chi bộ; đổi mới cách thức, nội dung sinh hoạt định kỳ; chỉ đạo xây dựng chương trình hành động cụ thể bằng những chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình trong đảng bộ; hướng dẫn, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ, bảo đảm các yêu cầu trong sinh hoạt chi bộ như tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Trong những năm qua, Đảng ủy Sở luôn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo các đoàn thể và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: BCH Đảng bộ Sở Tài chính luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng đến việc triển khai tuyên truyền, cụ thể hóa các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên. Thường xuyên quán triệt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ vậy cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, động cơ đúng đắn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ: Nhận thức về trách nhiệm to lớn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, Đảng ủy Sở Tài chính đã lãnh đạo các chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vai trò của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.  Đảng ủy lãnh đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ của ngành thông qua việc triển khai, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Trung ương ban hành và tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành, triển khai thực hiện các chính sách về tài chính, ngân sách để áp dụng tại địa phương.  Nâng cao vai trò, ý thức của cán bộ đảng viên trong việc phục vụ nhân dân, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, Đảng ủy đã chi đạo, quán triệt đến các chi bộ, các đơn vị, từng cán bộ đảng viên phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rà soát bãi bỏ hoặc sửa đổi bổ sung các thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, cải cách lề lối làm việc và phương pháp công tác. Thực hiện việc thường xuyên rà soát, giảm bớt thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015. Xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc rõ ràng cụ thể công khai, xây dựng tiêu chuẩn chức danh đạo đức của công chức ngành Tài chính, trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết công việc...

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ đảng viên, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ trong toàn Đảng bộ, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo hàng năm, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Coi trọng việc đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ, tiêu chuẩn, tín nhiệm của cán bộ khi bố trí, đề bạt, luân chuyển và bổ nhiệm. Do vậy luôn tạo động lực và niềm tin phấn đấu cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Đảng ủy lãnh đạo làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong toàn đảng bộ và ngành Tài chính tại địa phương. Hàng năm xây dựng kế hoạch và cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị…Tổ chức và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn cập nhật kỹ năng, kiến thức trong công tác quản lý tài chính cho cán bộ thuộc Sở và các phòng Tài chính Kế hoạch các địa phương; Kế toán xã và chủ tài khoản… Qua đó góp phần nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ thuộc Đảng bộ Sở và ngành Tài chính địa phương.

Công tác kiểm tra được Đảng uỷ chủ động xây dựng thành chương trình và tổ chức thực hiện đầy đủ, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra định kỳ, kiểm tra theo chuyên đề. Chỉ đạo các chi ủy chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình tự kiểm tra để ngăn ngừa, xử lý kịp thời những sai phạm của cán bộ, đảng viên, công chức. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết và kỷ luật của Đảng trên cơ sở xem xét thực tế, coi trọng tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của quần chúng đóng góp cho cán bộ, đảng viên. Phương thức chỉ đạo và phong cách làm việc có sự chuyển hướng sát với tình hình thực tế của từng phòng, đơn vị trực thuộc, không để tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu trong thực thi nhiệm vụ. Qua việc thực tốt công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Sở luôn kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, từ đó kịp thời có giải pháp phù hợp để đảm bảo

Nhờ vậy cán bộ, công chức Đảng bộ Sở luôn tận tâm với công việc, nỗ lực cố gắng hoàn thành từng nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của tập thể Đảng bộ. Công tác thu ngân sách hàng năm đều hoàn thành và vượt dự toán được giao, chi ngân sách đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Từ năm 2017 tỉnh đã tự đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ an sinh xã hội phát sinh trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tham mưu thực hiện các cơ chế, chính sách góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.


          Biểu đồ: Minh họa về số thu ngân sách nhà nước trong những năm gần đầy luôn tăng 

và vượt mức kế hoạch tỉnh giao:

Để đạt được những kết quả trên, trong thời gian qua, Đảng bộ Sở luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; sự phối hợp của ngành, địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó xác định công tác cán bộ đóng vai trò quan trọng trong  việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy sở đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác  giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhờ đó mọi công việc được người cán bộ giải quyết tận tình, thực hiện tốt công tác tham mưu từ cấp phòng, chi bộ, đoàn kết được giữ vững, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

 

Nguyễn Minh Quang

Các nội dung khác