Bộ Tài chính họp trực tuyến sơ kết công tác Tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

17:09 | 18/07/2018

Sáng ngày 18/7/2018, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, quán triệt nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ và một số bộ, ngành, Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, có đại diện lãnh đạo các cơ quan; Tài chính; Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Hải Quan; Cục Dự trữ Nhà nước.

Hình ảnh hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm tổng thu cân đối NSNN ước đạt 651,7 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2017. Tổng chi NSNN 6 tháng đạt 649,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán, tăng 11,3% so cùng kỳ năm 2017( Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 130 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán, tăng 42%; chi trả nợ lãi đạt 59,3 nghìn tỷ đồng, bằng 52,7% dự toán, tăng 6%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ trả nợ đến hạn theo cam kết; chi thường xuyên đạt 455,8 nghìn tỷ đồng, bằng 48,5% dự toán, tăng 5%, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội).

 

* Đối với tỉnh Thái Nguyên, dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 Trung ương giao khá cao. Ngay từ đầu năm nhờ xác định đúng mục tiêu và triển khai tổ chức thực hiện chủ động, tích cực, có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, trong 6 tháng đầu năm, thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực, cụ thể như sau:

-  Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm được 6.972 tỷ đồng, đạt 53,2% dự toán, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa đạt 5.567 tỷ đồng, bằng 56,2% dự toán, so cùng kỳ tăng 2,3%; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.386 tỷ đồng, bằng 43,3% dự toán, so với cùng kỳ tăng 11,8%; thu quản lý qua ngân sách đạt 18 tỷ đồng.

- Chi trong cân đối ngân sách: thực hiện chi ngân sách 6 tháng được 4.437,7 tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán, đã đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng theo dự toán được giao và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đơn vị; Chi đầu tư xây dựng cơ bản: đã giải ngân thanh toán được 1.074,3 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán. Trong đó: vốn xây dựng cơ bản tập trung thanh toán được 54,4% dự toán năm, chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ thu sử dụng đất đạt 45% dự toán năm; Chi thường xuyên: các đơn vị thụ hưởng đã rút dự toán 3.363,4 tỷ đồng, bằng 42,7% dự toán, … nhìn chung đã đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán được duyệt của các cấp, ngành, đơn vị kể cả nhưng nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Hình ảnh hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Tóm lại, hội nghị xác định việc triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018 diễn ra trong bối cảnh nền KT-XH đất nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, song cũng còn nhiều khó khăn. Bộ Tài chính tin tưởng với sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và với quyết tâm cao của cán bộ công chức trong toàn ngành Tài chính, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao, tạo đà triển khai và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán NSNN năm 2019, kế hoach tài chính – NSNN trung hạn 3 năm giai đoạn 2019-2021.


Các nội dung khác