Thái Nguyên đào tạo, tập huấn nghiệp vụ sử dụng chức năng hệ thống thông tin quản lý ngân sách- kho bạc

11:08 | 04/11/2016

Ngày 01/11/2016, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Kho bạc Nhà nước Trung ương tổ chức 2 lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và sử dụng chức năng của hệ thống thông tin quản lý ngân sách – kho bạc (Tabmis) cho cán bộ, công chức của Sở và các phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố,thị xã, huyện.

Đồng chí: Vũ Viết Chinh, Phó giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Hệ thống TABMIS được triển khai vận hành chính thức tại tỉnh Thái Nguyên từ ngày 23/07/2012 đến nay đã được hơn 5 năm. Với mục đích cải cách cơ chế quản lý tài chính công đặc biệt là các cơ chế quản lý tài chính – ngân sách, nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng hội nhập về quản lý tài chính công trong tình hình mới.


Chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho TABMIS là chế độ kế toán Nhà nước thống nhất, dựa trên cơ sở của kế toán tiền mặt điều chinh, trong đó các nghiệp vụ được hạch toán trên cơ sở tiền mặt, một số nghiệp vụ được hạch toán trên cơ sở dồn tích. Với việc thiết lập và vận hành của TABMIS đã đảm bảo cung cấp các thông tin đầu vào cần thiết cho hoạt động phân tích dự báo luồng tiền, hướng đến cải cách trong quản lý ngân quỹ với hai mục tiêu an toàn và hiệu quả, thể hiện qua việc một mặt đảm bảo khả năng thanh toán của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương mọi nơi, mọi lúc, mặt khác tiến tới mục tiêu giảm thặng dư ngân quỹ trung ương và địa phương ở mức tối thiểu. Hệ thống TABMIS thực hiện ghi chép, xử lý và quản lý dữ liệu tập trung trên hệ thống mát tính, có khả năng cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình thực hiện ngân sách ở các cấp và các đơn vị sử dụng ngân sách. Hệ thống thông tin tích hợp này được kết nối giữa các đơn vị Kho bạc và các cơ quan Tài chính (Sở Tài chính, phòng Tài chính – Kế hoạch)


TABMIS tạo thành một quy trình liên kết chặt chẽ trong việc nhập dữ liệu, xử lý thông tin và quản lý thông tin giữa các cơ quan theo phân công trong hệ thống, giúp các cơ quan đơn vị tham gia hệ thống thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về quản lý, điều hành, kế toán, báo cáo và quyết toán ngân sách. Toàn bộ dữ liệu về thu chi ngân sách trong hệ thống TABMIS sẽ được các cơ quan khác nhau đưa vào theo một đầu mối duy nhất nhưng lại được chia sẻ chung theo vai trò của mỗi cơ quan, giảm việc trung lặp theo dõi thông tin tại các cơ quan.


Thông qua hội nghị tập huấn đào tạo, nghiệp vụ và sử dụng chức năng của Hệ thống quản lý ngân sách- Kho bạc (TABMIS) sẽ giúp các đồng chí học viên:


+ Nắm rõ các văn bản liên quan đến nghiệp vụ phân bổ ngân sách, lệnh chi tiền cơ quan Tài chính.


+ Nắm vững hơn các quy trình nhập phân bổ ngân sách trên hệ thống TABMIS và các tình huống điều chỉnh dự toán. Quy trình nhập lệnh chi tiền trên phân hệ sổ cái và phân hệ quản lý chi. Quy trình xử lý cuối năm; khai thác báo cáo...


Hội nghị tập huấn kết thúc vào ngày 03/11/2016.Các nội dung khác