Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm tập trung, lắp đặt máy photocopy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019

08:22 | 08/08/2019


Các nội dung khác