Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ năm 2017

17:06 | 25/12/2017

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ năm 2017

Các nội dung khác