Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của tỉnh Thái Nguyên

16:07 | 06/12/2017

Tính đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được số thu đáng khích lệ, cụ thể về thu cân đối trên địa bàn: 10.915.535 triệu đồng, bằng 121,1% dự toán và bằng 138,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó một số khoản thu khá cao so với dự toán được giao như:

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh, đạt

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thu tiền sử dụng đất

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

- Thu hoạt động XNK...

Từ kết quả trên cho thấy tỉnh Thái Nguyên có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, kinh tế vĩ mô cải thiện hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống dân cư tiếp tục được cải thiệt.

Biểu đồ thu cân đối ngân sách tỉnh Thái Nguyên

cùng thời điểm 30/11các năm 2015, 2016 và 2017


Về tổng chi ngân sách địa phương: Tính đến hết ngày 30/11/2017, thực hiện được 8.700.160 triệu đồng, dự toán giao 10.196.861 triệu đồng, bằng 85,3% dự toán và bằng 122,5% so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể:

Chi cân đối ngân sách địa phương, đạt: 7.997.020 triệu đồng, dự toán giao 9.326.346 triệu đồng, bằng 85,7% dự toán và bằng 119,5% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó:

Chi đầu tư phát triển đạt 1.676.242 triệu đồng,  bằng 102% so với dự toán Chi thường xuyên đạt 6.320.778 triệu đồng, bằng 90,6% so với dự toán

Chi chương trình Mục tiêu Quốc gia, dự án, nhiệm vụ khác, đạt 703.140 triệu đồng, bằng 81% so với dự toán.

Biểu đồ chi ngân sách địa phương

cùng thời điểm 30/11 các năm 2015, 2016 và 2017


Ước thực hiện thu, chi ngân sách địa phương đến hết năm 2017:

Về thu cân đối ngân sách phấn đấu đạt 12.000.000 triệu đồng, bằng 133,2% dự toán được giao.

Về chi ngân sách địa phương ước thực hiện 12.896.200 triệu đồng, bằng 126,5% dự toán giao.

Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên

Tóm lại, việc triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, diễn ra trong bối cảnh nền KT-XH đất nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, song cũng còn nhiều khó khăn. Với sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, địa phương và với quyết tâm cao của cán bộ công chức trong toàn ngành Tài chính tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài chính nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiểu kinh tế xã hội năm 2017, được Đảng, Nhà nước giao phó.


Văn Khanh

Các nội dung khác