Bộ Tài chính họp trực tuyến hội nghị tổng kết công tác Tài chính- Ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ Tài chính- Ngân sách năm 2019

10:02 | 10/01/2019


Chiều ngày 09/01/2019, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước nhằm đánh giá tổng kết công tác tài chính- ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính- ngân sách năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị cóThủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Bộ trưởng tài chính Đinh Tiến Dũng và một số bộ, ngành, Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, có đồng chí Đoàn Văn Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyênvà đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tài chính; Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Hải Quan; Cục Dự trữ Nhà nước…

Hình ảnh hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Theo báo cáo của Bộ Tài chínhđến hết 31-12-2018,thu cân đối NSNN ước đạt 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt 103,5 nghìn tỷ đồng (+7,8%) so dự toán (trong đó, thu NSTW vượt 4,3%, thu NSĐP vượt 12,5% so dự toán), tăng 64,3 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên đạt 25,7%GDP, riêng thuế và phí đạt 21,1%GDP (mục tiêu giai đoạn 2016-2020 tương ứng là 23,5%GDP và 21%GDP); Cơ cấu chi ngân sách chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27%  (mục tiêu giai đoạn 2016-2020, chi thường xuyên dưới 62% tổng chi NSNN. Dự phòng ngân sách các cấp được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định; trong đó, NSTW đã sử dụng trên 2,5 nghìn tỷ đồng dự phòng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, lụt, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai. Bên cạnh đó, đã xuất cấp trên 122,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu đói, cứu trợ cho nhân dân, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

* Đối với tỉnh Thái Nguyên, dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 Trung ương giao khá cao. Ngay từ đầu năm nhờ xác định đúng mục tiêu và triển khai tổ chức thực hiện chủ động, tích cực, có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội,cụ thể như sau:

-  Kết quả thu ngân sách tỉnh năm 2018 thực hiện đến ngày 31/12/2018 đạt 15.003 tỷ đồng, đạt 114,4% so với kế hoạch HĐND giao, tăng 17,3% so với số thực hiện năm 2017. Trong đó có nhiều khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán giao như: Thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 195,6% so với dự toán, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 158,9% dự toán, thu tiền cho thuê đất đạt 119,9% dự toán, thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 130,3% dự toán...

- Chi trong cân đối ngân sách: Tính đến ngày 31/12/2018 đạt 11.643 tỷ đồng, bằng 96% dự toán; đã đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng theo dự toán được giao và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đơn vị; Chi đầu tư XDCB: đã giải ngân thanh toán được 3.619,4 tỷ đồng, đạt 153,5% dự toán. Trong đó: vốn xây dựng cơ bản tập trung thanh toán đạt 113,8% so với dự toán; chi từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất đạt 186,4% dự toán; chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết đạt 98%; Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ đạt 100%; Chi thường xuyên: các đơn vị thụ hưởng đã rút dự toán 8.022 tỷ đồng, bằng 102% dự toán, … nhìn chung đã đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán được duyệt của các cấp, ngành, đơn vị kể cả nhưng nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

- Chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu chính phủ, hỗ trợ chương trình mục tiêu khác của Trung ương: Dự toán đầu năm Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 1.697,5 tỷ đồng; Kho bạc Nhà nước đã thanh toán: 1.403 tỷ đồng, đạt 83% dự toán năm.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị

Tóm lại, nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018 diễn ra trong bối cảnh nền KT-XH đất nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, song cũng còn nhiều khó khăn. Bộ Tài chính tin tưởng với sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và với quyết tâm cao của cán bộ công chức trong toàn ngành Tài chính, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao, tạo đà triển khai và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán NSNN năm 2019.


 


Văn Khanh

Các nội dung khác