Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương támkhóa XII

09:58 | 05/01/2019

Sáng ngày 05 tháng 01năm 2019, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương tám khóa Khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.

Đến dự và truyền đạt các nội dung của Nghị quyết có Đồng chí Hà Minh Lợi- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Hà Minh Lợi- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thông qua các quy định sau đây: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ngoài ra, tại hội nghị còn triển khai các Nghi quyết, chỉ thị: Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội các xã biên giới đất liền, kết hợp tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng. Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia; Chỉ thị số 25-CT/Tw, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hình ảnh tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe và tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng, triển khai vào thực tế công tác.Trên cơ sở đó, Đảng bộ Sở Tài chính đãxây dựng chương trình hành động với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, từ đó phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan, đơn vị quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Sau buổi học tập Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 ( khóa XII), Đảng bộ Sở Tài chính đã quán triệt các chi bộ xây dựng kế hoạch hành đồng, đồng thời mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và nộp về đảng bộ Sở theo quy định./.


Văn Khanh

Các nội dung khác